วิวรรธมงคล พ. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 84–98, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256964. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.