ประดิษฐ์แสงทอง ป.; ทรัพย์มหาโชค ภ. .; สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พ. . การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 173–186, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256239. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.