ครุฑปาน ว.; อำนวยพรเลิศ น. .; เซี่ยงเจ็น ก. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/256105. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.