สำลีเทศ ก. .; อภิวัฒน์ไพศาล ณ. . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของ GEN Z ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 329–343, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255268. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.