เรืองฤทธิ์ อ.; ชัยรัตน์ ผ. . รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 113–127, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255209. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.