สุพรรณยศ บ. พิเคราะห์เพลงทรงเครื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 158–172, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/255170. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.