พิบูลย์ อ.; สุธาสิโนบล ก. . การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัย: กรณีศึกษาประเทศฟินแลนด์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 414–428, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254981. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.