ชมดี ช.; กมลสัจจะ ว. ความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิง: จากวรรณกรรมสอนสตรี สู่ละครเรื่องเมียอาชีพ (PERFECT WIFE). วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 143–157, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254962. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.