เรือนคำ ณ.; สุธาสิโนบล ก. การเสริมสร้างสมรรถนะครูไทย กับการศึกษาไทย 4.0. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 128–142, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254881. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.