พนิตธำรง ว. . การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 359–369, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254834. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.