วิภาวิน ด. .; พรหมฤาษี ส. .; โพธิ์มณี เ. .; บุญเรือง ร. . การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 315–328, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254679. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.