พจนี เ.; บุญธรรม ต. . ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 285–299, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254666. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.