มงคลชาติ ภ.; ศรีดี ส.; บุญศิริ ก. . กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 399–413, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254519. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.