วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; แสงแก้ว ป.; เสยกระโทก ป. .; ผกามาศ พ. . การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 255–269, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254449. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.