สุขวิน ไ. แนวทางการวิเคราะห์ความอยู่รอดของวงดนตรีในช่วงสถานการณ์โควิด 19. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 384–398, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254321. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.