ศิริจันดา ส.; พวงทอง จ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของการแปลทางวิชาการ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 370–383, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254233. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.