สวัสดิ์ ร.; บัวสนธ์ ร. การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 187–201, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/254044. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.