วรพงศ์พัชร์ ณ. .; วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; ผกามาศ พ. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 211–225, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/253605. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.