ภูมิวรมุนี ศ. .; ธรรมบุตร อ. ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 226–240, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/253590. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.