สระบัว อ.; อินทรประสิทธิ์ เ. .; บุณยะบูรณ ม. .; อุไรสกุล ส. .; แซ่จันทร์ อ. . การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 241–254, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/252782. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.