สว่างศรี เ. . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 56–68, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/252488. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.