พวงทอง จ.; ศรีเครือดง อ. . เทคนิคการแปลเอกสารทางวิชาการ: ข้อผิดพลาดในการใช้คำและรูปแบบประโยค ที่พบบ่อยในการแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 87–101, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/251539. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.