ช่วยเพล พ. .; คงประพันธ์ น. .; เผือกฟัก ส. . พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 543–556, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/248779. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.