ภณสิทธ์ อ้นยะ. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 331–340, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244842. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.