ธนู ทดแทนคุณ; สัมพันธ์ สุกใส; วาสนา มะลินิน; จิราณีย์ พันมูล; นัทธี เพชรบุรี. การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 307–320, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art/article/view/244817. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.