(1)
เกตุฉ่ำ อ.; น้ำสมบูรณ์ ม. . การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจพหุระดับ. jlarus 2022, 4, 41-55.