(1)
วิวรรธมงคล พ. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี. jlarus 2022, 4, 84-98.