(1)
ประดิษฐ์แสงทอง ป.; ทรัพย์มหาโชค ภ. .; สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พ. . การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB. jlarus 2022, 4, 173-186.