(1)
ครุฑปาน ว.; อำนวยพรเลิศ น. .; เซี่ยงเจ็น ก. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. jlarus 2022, 4, 1-12.