(1)
สำลีเทศ ก. .; อภิวัฒน์ไพศาล ณ. . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในระบบออนไลน์ของ GEN Z ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. jlarus 2021, 3, 329-343.