(1)
เรืองฤทธิ์ อ.; ชัยรัตน์ ผ. . รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี. jlarus 2022, 4, 113-127.