(1)
พิบูลย์ อ.; สุธาสิโนบล ก. . การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัย: กรณีศึกษาประเทศฟินแลนด์. jlarus 2021, 3, 414-428.