(1)
พนิตธำรง ว. . การบริหารการประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจ. jlarus 2021, 3, 359-369.