(1)
วิภาวิน ด. .; พรหมฤาษี ส. .; โพธิ์มณี เ. .; บุญเรือง ร. . การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด. jlarus 2021, 3, 315-328.