(1)
พจนี เ.; บุญธรรม ต. . ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก. jlarus 2021, 3, 285-299.