(1)
มงคลชาติ ภ.; ศรีดี ส.; บุญศิริ ก. . กระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์ การเล่นสะบ้าของชาวมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. jlarus 2021, 3, 399-413.