(1)
วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; แสงแก้ว ป.; เสยกระโทก ป. .; ผกามาศ พ. . การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา. jlarus 2021, 3, 255-269.