(1)
วิวรรธมงคล ก. .; วิวรรธมงคล พ. การศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายของโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี. jlarus 2021, 3, 270-284.