(1)
ศิริจันดา ส.; พวงทอง จ. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาของการแปลทางวิชาการ. jlarus 2021, 3, 370-383.