(1)
ปาปัดถา ฉ. คุณลักษณะทางจริยธรรมและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักศึกษาสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล. jlarus 2022, 4, 69-83.