(1)
สวัสดิ์ ร.; บัวสนธ์ ร. การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ. jlarus 2022, 4, 187-201.