(1)
วรพงศ์พัชร์ ณ. .; วชิรวงศ์ไพศาล ส. .; ผกามาศ พ. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย. jlarus 2021, 3, 211-225.