(1)
ภูมิวรมุนี ศ. .; ธรรมบุตร อ. ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. jlarus 2021, 3, 226-240.