(1)
สระบัว อ.; อินทรประสิทธิ์ เ. .; บุณยะบูรณ ม. .; อุไรสกุล ส. .; แซ่จันทร์ อ. . การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. jlarus 2021, 3, 241-254.