(1)
ช่วยเพล พ. .; คงประพันธ์ น. .; เผือกฟัก ส. . พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. jlarus 2020, 2, 543-556.