(1)
ภณสิทธ์ อ้นยะ. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย. jlarus 2020, 2, 331-340.