(1)
ธนู ทดแทนคุณ; สัมพันธ์ สุกใส; วาสนา มะลินิน; จิราณีย์ พันมูล; นัทธี เพชรบุรี. การศึกษาคุณภาพชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. jlarus 2020, 2, 307-320.