[1]
วิวรรธมงคล พ. 2022. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินงานตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (เม.ย. 2022), 84–98.