[1]
ประดิษฐ์แสงทอง ป., ทรัพย์มหาโชค ภ. และ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ พ. 2022. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแนวคิด POSDCoRB. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (เม.ย. 2022), 173–186.