[1]
ครุฑปาน ว., อำนวยพรเลิศ น. และ เซี่ยงเจ็น ก. 2022. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 4, 1 (เม.ย. 2022), 1–12.